Walne Zgromadzenie Członków

Informujemy, że  Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwołuje na dzień  4 kwietnia 2024 r. na godz.11:00 (I termin), godz.11:15 (II termin) – WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SUTW „ATENA” W OBORNIKACH ŚL.

Obecność członków obowiązkowa.

Regulamin Walnego Zgromadzenia do wglądu w Biurze Stowarzyszenia i na tej stronie w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

PORZĄDEK  OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UTW „ATENA”

W OBORNIKACH ŚLĄSKICH – DNIA 04 KWIETNIA 2024r.

 

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia UTW „Atena” w Obornikach Śląskich

2.Wybór Przewodniczącego i protokolantów.

3.Przyjęcie regulaminu  i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

4.Wybór Komisji Mandatowej.

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2023.

7.Sprawozdanie finansowe SUTW „Atena” za rok 2023.

8.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w roku 2023,

  1. Przedstawienie projektu budżetu Stowarzyszenia na rok 2024.

10.Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioski.

11.Podjęcie uchwał:

  1. a) Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia UTW „Atena” za rok 2023,
  2. b) Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SUTW „Atena”za rok 2023,
  3. c) Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej SUTW „Atena” w roku 2023,
  4. d) Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia Zarządowi SUTW „Atena” absolutorium za rok 2023,
  5. e) Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia planu budżetu Stowarzyszenia na rok 2024.
  6. f) Uchwała nr 6 w sprawie realizacji przez Zarząd Stowarzyszenia wniosków członków Stowarzyszenia, zgłoszonych w trakcie dyskusji.
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.