Informacja o Walnym Zgromadzeniu

O G Ł O S Z E N I E !

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich z w o ł u j e na dzień 07 KWIETNIA 2022 r. (czwartek) na godz.11:00 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE.

Zebranie odbędzie się w sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia UTW „Atena” w Obornikach Śląskich

2.Wybór Przewodniczącego i protokolantów.

3.Przyjęcie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

4.Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej.

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2021.

7.Sprawozdanie finansowe SUTW „Atena” za rok 2021.

8.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w roku 2021,

9.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

10.Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioski.

11.Podjęcie uchwał:

– Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia UTW „Atena” za rok 2021,

– Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SUTW „Atena”za rok 2021,

-Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej SUTW „Atena” w roku 2021,

– Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia Zarządowi SUTW „Atena” absolutorium za rok 2021,

– Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia planu budżetu Stowarzyszenia na rok 2022.

– Uchwała nr 6 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia,

– Uchwała nr 7 w sprawie realizacji przez Zarząd Stowarzyszenia wniosków członków Stowarzyszenia, zgłoszonych w trakcie dyskusji.

12. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

13. Przedstawienie Regulaminu Wyborów do władz Stowarzyszenia.

14. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Stowarzyszenia i przeprowadzenie głosowania.

15. Ogłoszenie wyboru Prezesa Stowarzyszenia,

16. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz przeprowadzenie głosowania.

17. Ogłoszenie wyniku wyborów do władz Stowarzyszenia.

18. Podjęcie uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia wyborów do Władz Stowarzyszenia.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uwaga: W przypadku braku quorum (tj. 50% osób uprawnionych do głosowania), Walne Zgromadzenie odbędzie się tego samego dnia o godz.11:15, bez względu na ilość osób.

Planowane zakończenie obrad ok. godz.15:00.

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków SUTW „Atena” w Obornikach Śląskich jest do wglądu w Biurze Stowarzyszenia (czynne w poniedziałki w godz.10:00 – 12:00) oraz na stronie internetowej www.sutwatena.pl w zakładce: Pliki do pobrania.

Zarząd Stowarzyszenia