Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SUTW „Atena”

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach Śl.

     W czwartek 22 lutego 2018 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 1 im.Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śląskich spotkali się członkowie Stowarzyszenia UTW „Atena” w Obornikach Śląskich na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym, by podsumować czteroletnią kadencję władz Stowarzyszenia i dokonać wyboru swoich reprezentantów na następny okres.

     W Zgromadzeniu wziął udział Burmistrz Obornik Śląskich – Arkadiusz Poprawa.

     Obrady Zgromadzenia rozpoczęły się w II terminie, z uwagi na brak quorum w wyznaczonej do rozpoczęcia godzinie (zabrakło 39 członków uprawnionych do głosowania).

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Obornik Śląskich, który w ciepłych słowach podkreślił jaką ogromną rolę dla wzmożenia aktywności seniorów pełni Stowarzyszenie. Pogratulował ustępującym władzom niezwykłego zaangażowania w rozwój tej organizacji i przekazał informację na temat wdrożenia „Obornickiej Karty Seniora”.

      Następnie sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i sprawozdanie finansowe za rok 2017 przedstawiła Prezes Stowarzyszenia Ewa Materny. W sprawozdaniu wymieniła wszelkie, liczne działania poszczególnych Sekcji oraz  zaangażowanie władz Stowarzyszenia w realizację zadań statutowych. Podkreśliła, iż w ostatnim roku do SUTW „Atena” wstąpiło ponad 50 nowych członków i według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. było ich 345, a po dniu 1 stycznia br. zarejestrowano nowych 15 członków.

Ze sprawozdania finansowego wynikało, iż przychody Stowarzyszenia pochodziły z dotacji Burmistrza Obornik Śląskich i PFRON, ze składek członkowskich i z wpływu 1% podatku dochodowego.

W dalszym ciągu składane są  oferty na dofinansowanie działań Stowarzyszenia do Urzędu Marszałkowskiego, do Burmistrza Obornik Śl. oraz do różnych Fundacji.

      Swoje sprawozdania przedłożyły Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

      Prezes podziękowała wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom, a przede wszystkim członkom Zarządu i członkom Stowarzyszenia za ogromny wkład społecznej pracy w rozwój Stowarzyszenia.

       W wyniku przeprowadzonych wyborów do organów Stowarzyszenia, Prezesem została ponownie Ewa Materny, która będzie kierowała 8-osobowym Zarządem, w skład którego weszły: Teresa Baraniecka, Anna Gruberska, Halina Hermann-Kazimierska, Bożenna Kazakow-Górzyńska, Maria Pałka, Barbara Prażuch, Maria Sobków i Anna Stachurska.

Wybrano także Komisje Rewizyjną w składzie: Janina Biernacka, Jadwiga Leszczynowicz i Halina Słomska oraz Sąd Koleżeński: Wiesława Faryś, Grażyna Orsztynowicz, Maria Różańska, Małgorzata Tatuś i Irena Winciorek.

          Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło wszystkie sprawozdania i udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium. Przyjęło także projekt budżetu Stowarzyszenia na rok 2018 i zatwierdziło wnioski, zgłaszane podczas dyskusji, kierując je do wykonania przez nowy Zarząd.

 

Opracowała: Ewa Materny