Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 23 lutego 2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E !

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich zwołuje na dzień 23 lutego 2023 r. (czwartek)  na godz.11:00  – sprawozdawcze WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA za rok 2022.

Zebranie odbędzie się w sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia UTW „Atena” w Obornikach Śląskich
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolantów
 3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków
 4. Wybór Komisji Mandatowej
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2022
 7. Sprawozdanie finansowe SUTW „Atena” za rok 2022
 8. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w roku 2022
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 10. Dyskusja i wnioski
 11. Podjęcie uchwał:

– Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia UTW „Atena” za rok 2022

– Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  SUTW „Atena”za rok 2022

–   Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej SUTW „Atena” w roku 2022

– Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia Zarządowi SUTW „Atena” absolutorium za rok 2022

–   Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia planu budżetu Stowarzyszenia na rok 2023

–   Uchwała nr 6 w sprawie realizacji przez Zarząd Stowarzyszenia wniosków członków Stowarzyszenia zgłoszonych w trakcie dyskusji.

–   Uchwała nr 7 w sprawie zmiany Statutu SUTW „Atena”

 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Uwaga: W przypadku braku quorum (tj. 50% osób uprawnionych do głosowania), Walne Zgromadzenie odbędzie się tego samego dnia o godz.11:15.

Planowane zakończenie obrad o godz.13:30.

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków SUTW „Atena” w Obornikach Śląskich jest do wglądu w Biurze Stowarzyszenia (czynne w poniedziałki w godz.10:00 – 12:00) oraz na stronie internetowej www.sutwatena.pl w zakładce: Pliki do pobrania.

 Zarząd Stowarzyszenia